Контакт Карта сайта На главную страницу
 
 1 шт. на $115
 
 
Mipp International поиск
   Продожить поиск
Книги   Периодика
Сортировка по убыванию | возрастанию по поступлению | году | региону |
301 документов найдено:
показывать:
  Книг на странице: 10 | 20 | 30 | 40 | 50

BEL17573
Lysenko P.F.
Minsk: 2020. ISBN 978-985-08-2585-8.
The monograph summarizes materials on the economic development of the ancient cities of the Turov land in the 10th – 13th centuries, revealed by archa...
Монография обобщает материалы по экономическому развитию древнейших городов Туровской земли в Х-ХШ вв., выявленные археологическими исследованиями цен...
$38.00

BEL17572
Baglasov S.
Minsk: 2019. ISBN 978-985-23-0062-9.
The book introduces the history of the revival of the destroyed in the 40-70s of the 20th century. historical center of Minsk. Introduces on behalf of...
Книга знакомит с историей возрождения разрушенного в 40-70-е годы 20 в. исторического центра Минска. Знакомит от лица непосредственного участника этог...
$42.00

BEL17571
Gusakov V.G.
Minsk: 2020. ISBN 978-985-08-2591-9.
$12.00

BEL17570
Mikhalev I.N.
Minsk: 2020. ISBN 978-985-596-600-6.
The poems presented in this album were written in different years of their author's creative path. They are very touching, sentimental, sincere, truth...
Представленные в этом альбоме стихи написаны в разные годы творческого пути их автора. Они очень трогательны, сентиментальны, искренни, правдивы от ду...
$24.00

BEL12690
Kuliashou A.
102: Minsk: 2020. ISBN 978-985-08-2583-4.
The book contains all the most significant that came out of the pen of the People's Poet of Belarus Arkady Kuleshov (1914-1978), an incomparable lyric...
У кнізе сабрана ўсё самае значнае, што выйшла з-пад пяра народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова (1914-1978), ні з кім не параўнанага лірыка і аўтар...
$34.00

BEL17568
Taras A.IA.
Ryha: 2020. ISBN 978-9984-897-74-5.
$26.00

BEL17567
Kotliarov I.G.
Minsk: 2020. ISBN 978-985-08-2586-5.
In the book of Izyaslav Kotlyarov "Brid Moss" verses are collected and poems about the Great Patriotic War and post-war time, having a documentary ba...
В книге Изяслава Котлярова «Бридский мох» собраны стихи и поэмы о Великой Отечественной войне и послевоенном времени, имеющие документальную основу....
$30.00

BEL17566
Zlatov .A.A.
Minsk: 2020. ISBN 978-985-90298-9-9.
Cinema is a relatively young art form for the majority of people inhabiting the Earth. It has long been a favorite and one of the most desirable spiri...
Кино — это сравнительно молодой вид искусства для большинства населяющих Землю людей, давно уже стал любимым и одним из самых желаемых духовных потреб...
$32.00

BEL17563
Haravy M.
Minsk: 2019. ISBN 978-985-23-0067-4.
A new book about Stalin's executions. The book consists of 17 thematic essays on the Stalinist executions of the 1930s near Minsk. Also in it you can ...
Новая книга о сталинских расстрелах. Книга состоит из 17 тематических очерков о сталинских расстрелах 1930-х под Минском. Также в ней можно найти боле...
$26.00

BEL17562
Kazhamiaka U.S. (comp.).
Minsk: 2019. ISBN 978-985-23-0066-7.
With the help of this book, readers have the opportunity to get acquainted with the works of those who gained inspiration while living in Elijah or vi...
З дапамогаю гэтай кнігі чытачы маюць магчымасць пазнаёміцца з творамі тых, хто набыў натхненне, жывучы ў Ільі ці наведваючыся сюды з розных гарадоў і ...
$56.00

BEL15981
Marzaliuk I.A. i dr. (ed.).
Vypusk 3: Minsk: 2019. ISBN 978-985-586-324-4.
It contains scientific articles in which historians of Belarus, Russia and Lithuania consider various aspects of the development of Eastern Europe and...
Содержит научные статьи, в которых ученые-историки Беларуси, России и Литвы рассматривают разные аспекты развития Восточной Европы и территории соврем...
$32.00

BEL17561
Kovalenka V.I.(ed.).
Minsk: 2020.
The national register consists of ten sections, each of which includes legal acts of a certain type. Subject to inclusion in the National Register: Se...
Национальный реестр состоит из десяти разделов, в каждый из которых включаются правовые акты определенного вида. Включению в Национальный реестр подле...
$32.00

BEL12752w
Stral'chenia M.S.
Minsk: 2020. ISBN 978-985-581-374-4.
The collection of works "Test of Conscience" by Mikhail Strelchenya includes four stories. "Miner", "Judge", "Test of Conscience" are dedicated to the...
Сборник произведений Михаила Стрелченя «Испытание совести» включает четыре рассказа. «Шахтер», «Судья», «Испытание совести» посвящены событиям, произо...
$34.00

BEL11874k
CHarniauski M.M.
Minsk: 2020. ISBN 978-985-581-372-0.
Essays and literary portraits contained in the new book by the writer Nikolai Chernyavsky acquaint with famous poets and prose writers of the modern g...
Эсэ і літаратурныя партрэты, змешчаныя ў новай кнізе пісьменніка Міколы Чарняўскага, знаёмяць з вядомымі паэтамі і празаікамі сучаснага пакалення. Бол...
$32.00

BEL17558
Kupala IA.
Minsk: 2020. ISBN 978-985-6968-78-8.
The book of selected works by Yanka Kupala aims to present the reader with an unexpected classic in modern reading. The publication is supplemented by...
Кніга выбраных твораў Янкі Купалы мае мэтай прадставіць чытачу нечаканага класіка ў сучасным прачытанні. Выданне дапоўнена літаратуразнаўчымі камента...
$32.00

BEL17556
Korziuk A.A. i dr.
Minsk: 2020. ISBN 978-985-469-732-1.
The book reveals the main trends in the development of education in the Republic of Belarus and a number of foreign countries.
В книге раскрываются основные тенденции развития образования в Республике Беларусь и ряде зарубежных стран.
$32.00

BEL11591_f43
Kazartsev E.
 2020. ISBN 978-985-7227-44-0.
What will happen if a pensioner starts to shine through one day? And if Thom Yorke wakes up in a high-rise building on the outskirts of Minsk? These a...
Что будет, если пенсионерка в один день начнёт просвечивать? А если в многоэтажке на окраине Минска проснётся Том Йорк? Эти и другие истории — в дебют...
$22.00

BEL11503f
Rodeval'd SH.
Minsk: 2020. ISBN 978-985-6968-79-5.
The study of the famous Swiss historian is devoted to the millennial history of Polotsk, which is considered in the broad context of Central and Easte...
Даследаванне вядомага швейцарскага гісторыка прысвечана тысячагадовай гісторыі Полацка, якая разглядаецца ў шырокім кантэксце Цэнтральна-Усходняй Еўро...
$58.00

BEL14314f
Beresnev D.V. i dr.
Minsk: 2020. ISBN 978-985-08-2566-7.
The collective monograph is a detailed analysis of key trends in the development of the world economy at the present stage, the role of the People's R...
Коллективная монография представляет собой детальный анализ ключевых тенденций развития мировой экономики на современном этапе, роли Китайской Народно...
$34.00

BEL17085d
Litvin A.M.
Minsk: 2020. ISBN 978-985-11-1212-4.
The publishing house "Belarusian Encyclopedia named after Petrus Brovka" has released a unique edition - the book of the series "Belarus Remembers. In...
Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» выпустило уникальное издание - книгу серии «Беларусь помнит. Во имя жизни и мира» - «Саве...
$44.00
назад         1     2     3     4     5     6     7             далее    Продолжить
запомните меня здесь
Лучшие книги из региона:
 
 
  Разработка © 1998—2008 MIPP International
Дизайн — ActionHabit
Вебмастер | Конфиденциальность