Contact us Site map MIPP home page
 
 8 title(s) for $331
 
 
Mipp International search
   Proceed with search
Books   Periodicals
Sorted ascending | descending by acqusition date | year | region |
38 entries found:
view in:
  Books Per Page: 10 | 20 | 30

POL1480
Poznan: 2014. ISBN 978-83-7715-550-9.
$58.00

POL1482
Stefaniak J.
Czernica: 2014. ISBN 9788026604563.
$32.00

POL2928h
Cyprian Norwid.
332: Wroclaw: 2019. ISBN 978-83-66267-10-7.
Öèïðèàí Êàìèëü Íîðâèä (1821-1883) - ïîëüñêèé ïîýò, äðàìàòóðã, ïðîçàèê, æèâîïèñåö. ×åòûðå äðàìû.
$38.00

POL2928i
Kazimierz Wyka.
333: Wroclaw: 2019. ISBN 978-83-66267-02-2.
Èçáðàííûå ïèñüìà. Êàçèìåæ Âûêà (1910-1975) - ïîëüñêèé èñòîðèê è êðèòèê ëèòåðàòóðû, ïóáëèöèñò, ïðîôåññîð ßãåëëîíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ÷ëåí Ñåéìà Ïîëüñêîé...
$38.00

POL3563
Dabrowski Marek .
Lublin: 2019. ISBN 978-83-8061-796-4; 9788380617964.
$36.00

POL3568
Beres W., Burnetko K.
Warszawa: 2019. ISBN 9788366095182.
$28.00

POL3553
Dziadzio Andrzej .
Warszawa: 2020. ISBN 978-83-0121-346-6; 9788301213466 .
$44.00

POL3554
 2020. ISBN 978-83-2354-299-5; 9788323542995.
$42.00

POL3555
Lakomiec Katarzyna .
Warszawa: 2020. ISBN 978-83-8187-994-1; 9788381879941.
$79.00

POL3556
Jankowska-Prochot Izabela .
Warszawa: 2020. ISBN 978-83-8085-962-3; 9788380859623.
$64.00
        1     2     3     4             next    Proceed with login
remember me here
 
 
  Copyright © 1998—2008 MIPP International
Design — ActionHabit
Webmaster | Privacy Policy