Contactez-nous Carte du site A la page d'accueil
 
 10 titres pour $343
 
 
Mipp International recherche
   Continuer la recherche
Livres   Périodiques
Les résultats sont classés par ordre décroissant | ascendant par la date d'acquisition | l’année | la région |
38 Documents trouvés:
Voir dans:
  Livres par page: 10 | 20 | 30

POL1480
Poznan: 2014. ISBN 978-83-7715-550-9.
$58.00

POL1482
Stefaniak J.
Czernica: 2014. ISBN 9788026604563.
$32.00

POL2928h
Cyprian Norwid.
332: Wroclaw: 2019. ISBN 978-83-66267-10-7.
Öèïðèàí Êàìèëü Íîðâèä (1821-1883) - ïîëüñêèé ïîýò, äðàìàòóðã, ïðîçàèê, æèâîïèñåö. ×åòûðå äðàìû.
$38.00

POL2928i
Kazimierz Wyka.
333: Wroclaw: 2019. ISBN 978-83-66267-02-2.
Èçáðàííûå ïèñüìà. Êàçèìåæ Âûêà (1910-1975) - ïîëüñêèé èñòîðèê è êðèòèê ëèòåðàòóðû, ïóáëèöèñò, ïðîôåññîð ßãåëëîíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ÷ëåí Ñåéìà Ïîëüñêîé...
$38.00

POL3553
Dziadzio Andrzej .
Warszawa: 2020. ISBN 978-83-0121-346-6; 9788301213466 .
$44.00

POL3554
 2020. ISBN 978-83-2354-299-5; 9788323542995.
$42.00

POL3555
Lakomiec Katarzyna .
Warszawa: 2020. ISBN 978-83-8187-994-1; 9788381879941.
$79.00

POL3556
Jankowska-Prochot Izabela .
Warszawa: 2020. ISBN 978-83-8085-962-3; 9788380859623.
$64.00

POL3557
Kolek Antoni .
Warszawa: 2020. ISBN 978-83-8223-069-7; 9788382230697.
$38.00

POL3558
Hubert Mielnik.
Lublin: 2020. ISBN 978-83-2279-376-3; 9788322793763.
$39.00
        1     2     3     4             Suivant    Continuer
Retenez-moi ici
 
 
  Elaboration © 1998—2008 MIPP International
Design — ActionHabit
Web-master | Confidentialité