Contact us Site map MIPP home page
 
 1 title(s) for $115
 
 
Mipp International search
   Proceed with search
Books   Periodicals
Sorted descending | ascending by year | region | acqusition date |
18 entries found:
view in:
  Books Per Page: 10 | 20

MOL9645a
CHasti 1, 2, 3:  2019.
$34.00

MOL6496
Randolph L. Braham.
Ch.: 2020. ISBN 9789975864008 .
Geographic Encyclopedia of the Holocaust in Northern Transylvania. This encyclopedia, the fundamental chapter in the history of the Holocaust in Hunga...
Ãåîãðàôè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ Õîëîêîñòà â Ñåâåðíîé Òðàíñèëüâàíèè. Ýòà ýíöèêëîïåäèÿ, ôóíäàìåíòàëüíàÿ ãëàâà èñòîðèè Õîëîêîñòà â Âåíãðèè, ÿâëÿåòñÿ øåäåâðî...
$48.00

MOL6495
Ch.: 2020. ISBN 9789975544559.
$44.00

MOL6494
Butnaru, Val.
Ch.: 2020. ISBN 9789975544573 .
$38.00

MOL6493
Bulat, Vladimir.
Ch.: 2020.
$58.00

MOL1790e
Chisinau : 2019. ISBN 9789975104692 .
$24.00

ROM9454
 2018. ISBN 9786067972894.
$38.00

ROM9455
 2018. ISBN 9786067972801.
Editorial project dedicated to the Centenary of the Great Union, published under the auspices of the Octavian Goga Cluj County Library and of the Nati...
Ðåäàêöèîííûé ïðîåêò, ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ Âåëèêîãî Ñîþçà, îïóáëèêîâàííûé ïîä ýãèäîé Îêòàâñêîé áèáëèîòåêè îêðóãà Ãîãà-Êëóæ è Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ ðóìûí...
$72.00

ROM9456
Iulian Bocai.
 2019. ISBN 9734679406, 9789734679409.
$34.00

ROM9476
 2018. ISBN 9786064400765.
Mihai I al Romaniei. Regele nostru. Antologie de texte despre Regele Mihai I al Romaniei Restabilind legatura monarhiei romane in acelasi timp cu idei...
$34.00
        1     2             next    Proceed with login
remember me here
$3.00  $2.00
Soros G.
Criza capitalismului...
$24.00  $-456.00

Myttsi Ukrainy
$22.00  $11.00
Mazanaev SH.A.
Dvuiazychnoe khudozh...
$14.00  $7.00
KHankharaev V.S.
Buriaty v XVII-XVIII...
$17.00  $8.50
Repinetskii A.
Demograficheskii sos...
 
 
  Copyright © 1998—2008 MIPP International
Design — ActionHabit
Webmaster | Privacy Policy